This snapshot, taken on
25/11/2010
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.

Rhoi gwybod am ddigwyddiad - 0800 80 70 60

Peidiwch â'i anwybyddu, rhowch wybod amdano! Manylion am sut i roi gwybod am ddigwyddiadau amgylcheddol.

I roi gwybod am ddigwyddiad amgylcheddol, ffoniwch ein llinell argyfwng ar 0800 80 70 60 (Rhadffon*, gwasanaeth 24 awr). Ni ddylech ddefnyddio'r e-bost i roi gwybod am ddigwyddiad, oherwydd gallai hyn achosi oedi wrth i ni ymateb.    *Nid yw galwadau o ffonau symudol yn alwadau rhad ac am ddim a chodir cyfraddau galw arferol gweithredwr y rhwydwaith amdanynt.

Digwyddiadau rydym yn delio â nhw

Dylech eich ffonio ni i roi gwybod am ddigwyddiadau fel:    
 • difrod neu berygl i'r amgylchedd naturiol
 • llygredd i ddŵr neu i dir
 • potsio neu bysgota anghyfreithlon
 • pysgod sydd mewn trafferth neu bysgod marw
 • cwrs dŵr sydd â rhwystr ynddo oherwydd cerbyd neu goeden sydd wedi disgyn, gan achosi perygl o lifogydd
 • dympio gwastraff peryglus neu lwyth mawr o wastraff diwydiannol yn anghyfreithlon
 • digwyddiadau mewn safleoedd gwastraff a reolir gennym, fel tirlenwi, gorsaf drosglwyddo ac ati.
 • alldynnu'n anghyfreithlon o gyrsiau dŵr
 • gostyngiad anarferol yn llif afon
 • glannau afon neu gamlas sydd wedi cwympo neu sydd wedi'u difrodi'n ddrwg

Digwyddiadau nad ydym yn delio â nhw

Ni ddylech ein ffonio ni i roi gwybod am:      
 • nwy'n gollwng
 • prif bibellau dŵr wedi'u hollti
 • afliwio, arogl neu flas dŵr yfed
 • llifogydd o ganlyniad i bibell ddomestig wedi hollti neu orlif o ddraeniau'r ffordd
 • tipio sbwriel cartref neu ychydig wastraff masnachol yn anghyfreithlon
 • niwsans sŵn domestig
 • aroglau o eiddo domestig neu eiddo masnachol bach
 • llosgi gwastraff domestig neu ardd
 • plâu domestig
 • allyriadau mwg o gerbydau
 • cynnal y ffyrdd
 • toriadau ar gyflenwadau trydan neu ddŵr
 • draeniau a charthffosydd domestig wedi'u tagu

I roi gwybod am y materion hyn, rhowch alwad i'ch awdurdod lleol neu i'r cwmni cyfleustodau priodol.