This snapshot, taken on
26/11/2010
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.

Paratoi eich cartref neu'ch busnes ar gyfer llifogydd

Os aiff eich eiddo dan ddŵr gall fod yn gostus, nid yn unig o ran arian ac amser ond hefyd anghyfleustra a phoen calon. Ni ellir diogelu eiddo yn llwyr rhag llifogydd ond mae llawer o bethau y gallwch eu gwneud i leihau'r difrod a achosir gan lifogydd.

Mae'n allweddol eich bod yn gweithredu nawr er mwyn i chi fod yn barod pan geir llifogydd yn eich ardal. 

Mae'n amhosibl diogelu eiddo yn llwyr rhag llifogydd, ond mae llawer o ffyrdd y gallwch addasu eich cartref neu eich busnes a fydd yn helpu:

  • prevent water from short, shallow flooding from getting into the building;
  • atal llifddwr rhag dod i mewn i'r adeilad am gyfnod os ceir llifogydd mwy difrifol, gan roi mwy o amser i chi symud eich eiddo personol i le diogel a gwacáu'r adeilad;
  • cyfyngu ar y difrod i waliau, lloriau a gosodiadau os daw llifddwr i mewn i'r adeilad;
  • hwyluso a chyflymu'r broses o lanhau a sychu'r adeilad, fel y gallwch roi trefn ar eich bywyd cyn gynted â phosibl.

P'un a ydych yn rhentu eich cartref neu'ch safle busnes neu'n berchen arno, mae llawer o bethau y gallwch eu gwneud i'ch helpu eich hun. Mae rhai yn fesurau syml a dros dro tra bod eraill yn cynnwys gwaith strwythurol parhaol.

Y peth pwysicaf yw paratoi nawr drwy brynu a gosod cynhyrchion llifogydd ymlaen llaw.  Peidiwch ag aros nes ei bod yn edrych yn debygol y ceir llifogydd am na fydd gennych yr amser i brynu'r mesurau na'u rhoi ar waith.

Gweithredwch yn awr

Ymgofrestrwch ar gyfer derbyn rhybuddion llifogydd gyda’n gwasanaeth Rhybuddion Llifogydd Uniongyrchol

rhad ac am ddim ni, neu galwch Floodline ar 0845 988 1188 er mwyn siarad â rhywun ynglŷn â llifogydd.

Map llifogydd

Ydych chi mewn perygl o ddioddef llifogydd? Nodwch eich cod post neu enw lle i gael gwybod nawr...